บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    1667  

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาง สุกัญญา ดาผา

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

งานปรับปรุงพันธุ์

02 529 1185

[email protected]

นาง ลัดดาวัลย์ สุมาลี

พนักงานธุรการ ระดับ ส 4

งานธุรการ

02 529 1185

[email protected]

นางสาว ณัชชา นามเสถียร

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4

งานธุรการ

02 529 1185

[email protected]

นางสาว สายหยุด แสงศรี

นักจัดการงานทั่วไป

งานการเงิน

02 529 3376

[email protected]

นาง ชนัญชิดา หนูสวัสดิ์

เจ้าพนักงานธุรการ

งานการเงิน

02 529 3376

[email protected]

นาง ดวงใจ ดีมา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

งานพัสดุ

02 529 5255

[email protected]

นางสาว รัฐติกาล ตะถะ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

งานพัสดุ

02 529 1185

[email protected]

นาย สมชาย อยู่คะเชน

คนงานทดลองการเกษตร

พนักงานขับรถยนต์

02 529 1185

[email protected]

นาย นิรุตติ เขียวนิล

พนักงานประจำห้องทดลอง

พนักงานขับรถยนต์

02 529 1185

[email protected]

นาย นัฐวุฒิ ปรีกราน

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

02 529 1185

[email protected]

นาย สุวรรณ พูลเต่า

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

รักษาความปลอดภัย

02 529 1185

[email protected]

กลุ่มวิชาการ


นางสาว เข็มพร เพชราภรณ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

งานเทคโนโลยีการผลิตข้าว

02 529 1185

[email protected]

นางสาว ประกอบกิจ ดังไธสง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

งานปรับปรุงพันธุ์

02 529 1185

[email protected]

นาง วราภรณ์ อินทรทรง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

งานเทคโนโลยีการผลิตข้าว

02 529 1185

[email protected]

นาย สมชาย รอบครอบ

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

งานเทคโนโลยีการผลิตข้าว และ งานสารวัตรเกษตร

02 529 1185

[email protected]

นางสาว รัตนาพร พูลเพิ่ม

นักกีฏวิทยา

งานอารักขา

02 529 1185

[email protected]

นาง สมปอง เฉลยโฉม

คนงานทดลองการเกษตร

งานปรับปรุงพันธุ์

02 529 1185

[email protected]

นางสาว พยุง หลำเจริญ

คนงานทดลองการเกษตร

งานปรับปรุงพันธุ์

02 529 1185

[email protected]

นางสาว กิตติญาภรณ์ ภู่โต๊ะยา

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

งานปรับปรุงพันธุ์

02 529 1185

[email protected]

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นาย ชูชาติ ปิดประทุม

นักวิชาการเกษตร

02 529 1185

[email protected]

นาย วัชรพงค์ คำแพทย์

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

02 529 1185

[email protected]

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี


นาย ชูชาติ ปิดประทุม

นักวิชาการเกษตร

งาน ศขช.

02 529 1185

[email protected]

นางสาว รัตนาพร พูลเพิ่ม

นักกีฏวิทยา

งานโครงการแปลงใหญ่ และศขช.

02 529 1185

[email protected]

นางสาว ดวงกมล วายาโม

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

งาน ศขช.

02 529 1185

[email protected]