บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    1240  

นางสาว กุลศิริ กลั่นนุรักษ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

02 529 1185

[email protected]

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาย สหชาติ ดีมา

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

02 529 1185

[email protected]

นางสาว สมบัติ ทรัพย์สมบูรณ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งานธุรการ

02 529 1185

[email protected]

นาง ลัดดาวัลย์ สุมาลี

พนักงานธุรการ ระดับ ส 4

งานธุรการ

02 529 1185

[email protected]

นางสาว ณัชชา นามเสถียร

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4

งานธุรการ

02 529 1185

[email protected]

นางสาว สายหยุด แสงศรี

นักจัดการงานทั่วไป

งานการเงิน

02 529 3376

[email protected]

นาง ชนัญชิดา หนูสวัสดิ์

เจ้าพนักงานธุรการ

งานการเงิน

02 529 3376

[email protected]

นาง ดวงใจ ดีมา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

งานพัสดุ

02 529 5255

[email protected]

นางสาว รัฐติกาล ตะถะ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

งานพัสดุ

02 529 1185

[email protected]

นาย สมชาย อยู่คะเชน

คนงานทดลองการเกษตร

พนักงานขับรถยนต์

02 529 1185

[email protected]

นาย นิรุตติ เขียวนิล

พนักงานประจำห้องทดลอง

พนักงานขับรถยนต์

02 529 1185

[email protected]

นางสาว วิไลวรรณ บุตรวงศ์

พนักงานประจำห้องทดลอง

งานการเงิน

02 529 3376

[email protected]

นาย นัฐวุฒิ ปรีกราน

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

02 529 1185

[email protected]

นางสาว รสสุคนธ์ ทองปราง

ผู้ช่วยงานธุรการ

งานธุรการ

02 529 1185

[email protected]

นาง สำราญ เขียวนิล

พนักงานทำความสะอาด

แม่บ้าน

02 529 1185

[email protected]

นาย สุวรรณ พูลเต่า

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

รักษาความปลอดภัย

02 529 1185

[email protected]

กลุ่มวิชาการ


นางสาว เข็มพร เพชราภรณ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

งานเทคโนโลยีการผลิตข้าว

02 529 1185

[email protected]

นางสาว ประกอบกิจ ดังไธสง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

งานปรับปรุงพันธุ์

02 529 1185

[email protected]

นาง กัญญาวีร์ ถิ่นแสนดี

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ช่วยราชการที่ กรข

นาง สุกัญญา ดาผา

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

งานปรับปรุงพันธุ์

02 529 1185

[email protected]

นาง วราภรณ์ อินทรทรง

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

งานเทคโนโลยีการผลิตข้าว

02 529 1185

[email protected]

นางสาว รัตนาพร พูลเพิ่ม

นักกีฏวิทยา

งานอารักขา

02 529 1185

[email protected]

นาง อำไพ ถนอมพันธ์

คนงานทดลองการเกษตร

งานปรับปรุงพันธุ์

02 529 1185

[email protected]

นาง สมปอง เฉลยโฉม

คนงานทดลองการเกษตร

งานปรับปรุงพันธุ์

02 529 1185

[email protected]

นางสาว พยุง หลำเจริญ

คนงานทดลองการเกษตร

งานปรับปรุงพันธุ์

02 529 1185

[email protected]

นางสาว กิตติญาภรณ์ ภู่โต๊ะยา

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

งานปรับปรุงพันธุ์

02 529 1185

[email protected]

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์


นาย ประสงค์ ว่องไว

ช่างซ่อมบำรุง ระดับ ช 4

02 529 1185

[email protected]

นาย ชูชาติ ปิดประทุม

นักวิชาการเกษตร

02 529 1185

[email protected]

นาย วัชรพงค์ คำแพทย์

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

02 529 1185

[email protected]

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี


นาย สมชาย รอบครอบ

เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

งานโครงการพระราชดำริและงานสารวัตรเกษตร

02 529 1185

[email protected]

นาย ชูชาติ ปิดประทุม

นักวิชาการเกษตร

งาน ศขช.

02 529 1185

[email protected]

นางสาว รัตนาพร พูลเพิ่ม

นักกีฏวิทยา

งานโครงการแปลงใหญ่ และศขช.

02 529 1185

[email protected]

นางสาว อาทิตยญา ลายสันทัด

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

งานโครงการแปลงใหญ่

02 529 1185

[email protected]

นางสาว ดวงกมล วายาโม

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

งาน ศขช.

02 529 1185

[email protected]

นางสาว ทวินันท์ อัฐปัน

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

งาน ศขช.

02 529 1185

[email protected]