วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564


    นางสาวรัตนาพร พูลเพิ่ม นักกีฏวิทยา และนางสาวอาทิตยญา ลายสันทัด ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามงาน การจัดซื้อครุภัณฑ์โครนการเกษตร พร้อมอุปกรณ์ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวแขวงคลองสิบสอง เขตหนองจออก กรุงเทพมหานคร

   

 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง : วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง มอบหมายให้ นางสาวรัตนาพร พูลเพิ่ม นักกีฏวิทยา และนางสาวอาทิตยญา ลายสันทัด ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ดำเนินการติดตามงาน การจัดซื้อครุภัณฑ์ โครนการเกษตร พร้อมอุปกรณ์ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวแขวงคลองสิบสอง เขตหนองจออก กรุงเทพมหานคร
ผลการเบิกจ่ายงบอุดหนุน
แปลงใหญ่ข้าวแขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร งบประมาณทั้งหมด 3,000,000 บาท ผลการเบิกจ่าย  3,000,000  บาท