วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564


    นางสาวประกอบกิจ ดังไธสง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ เข้าตรวจรับเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์ข้าวชุมชนแผ่นดินทองบ้านคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

   

ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง
วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564 นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง มอบหมายให้ นางสาวประกอบกิจ ดังไธสง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางวราภรณ์ อินทรทรง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายประสงค์ ว่องไว ช่างซ่อมบำรุง ช4 นายชูชาติ ปิดประชุม นักวิชาการเกษตร และนายสมชาย อยู่คะเชน พนักงานประจำห้องทดลอง เข้าตรวจรับเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ณ ศูนย์ข้าวชุมชนแผ่นดินทองบ้านคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร