การฝึกอบรมการใช้แอปพลิเคชัน GLAS Rice ระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย
  •   2021-08-12 17:59:40    195     0

การฝึกอบรมการใช้แอปพลิเคชัน GLAS Rice ระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย หลักสูตรที่ 2 สำหรับชาวนา ชาวนารุ่นใหม่ ผู้นำชาวนา ผู้นำองค์กรชาวนา

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการบรรยาย https://drive.google.com/file/d/1-w33PyyfEq7YkZG2fvbEjdMsp9ZYah0W/view?usp=sharing

กำหนดการ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

การฝึกอบรมการใช้แอปพลิเคชัน GLAS Rice ระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย

ภายใต้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แอปพลิเคชันระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย

และการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตข้าว ปี 2564

ระหว่างวันที่ 2 - 23 สิงหาคม 2564

ณ ที่ตั้งทำการกลุ่มของเกษตรกร

ผ่านระบบ Zoom Meeting

 

หลักสูตรที่ 2 สำหรับชาวนา ชาวนารุ่นใหม่ ผู้นำชาวนา ผู้นำองค์กรชาวนา

 

เวลา

หัวข้ออบรม

วิทยากร

08.00 – 09.00 น.

ลงทะเบียนการใช้ Application

 

09.00 – 09.30 น.

พิธีเปิดการฝึกอบรม การใช้แอปพลิเคชัน
GLAS Rice ผลิตข้าวครบจบในแอปเดียว

อธิบดีกรมการข้าว

09.30 – 09.45 น.

แนะนำ Application

นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์

ผอ.ศวข.คล.

09.45 – 11.30 น.

วิธีการใช้ Application ภาคทฤษฎี

-นางสาววันพร เข็มมุกด์

-นางสาวจินตนา ไชยวงค์

-นางวราภรณ์ อินทรทรง

11.30 – 12.00 น.

ซักถามประเด็นปัญหา

 

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 – 16.00 น.

วิธีการใช้ Application ภาคปฏิบัติ

-นางสาววันพร เข็มมุกด์

-นางสาวจินตนา ไชยวงค์

-นางวราภรณ์ อินทรทรง

16.00 – 16.30 น.

ซักถามประเด็นปัญหา