วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564


    นางสาวเข็มพร เพชราภรณ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคกลาง ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์

    ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง : วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง มอบหมายให้นางสาวเข็มพร เพชราภรณ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคกลาง ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ พิจารณาข้อมูลปริมาณการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เพื่อให้การดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตรด้านพืชเป็นไปอย่างมีระบบ เป็นเอกภาพและมีความถูกต้องน่าเชื่อถือในระดับพื้นที่ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 เป็นประธาน