วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2564


    นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แอปพลิเคชัน GLAS Rice ระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย หลักสูตรที่ 1 สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting

   

ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง : วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แอปพลิเคชัน GLAS Rice ระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย  หลักสูตรที่ 1 สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าว/ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดูแลรับผิดชอบโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว และโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 – 16.30 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Application Zoom ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 128 ราย และ ถ่ายทอดสดผ่าน   facebook live  : ระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย

โดยมี นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว  เป็นประธานเปิดงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แอปพลิเคชัน GLAS Rice ระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย  หลักสูตรที่ 1 สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting 

▫️ นายอาชว์ชัยชาญ เปิดเผยว่า กรมการข้าว ได้ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาข้าว โดยถือเป็นภารกิจที่สำคัญภารกิจหนึ่งเสมอมา และเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้มีคุณภาพดี จึงได้มีการนำแอปพลิเคชั่นระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย มาช่วยยกระดับรายได้ของชาวนาผู้ปลูกข้าวให้มีผลผลิตสูงขึ้น ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลกำไร ซึ่งชาวนาสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านข้าว การวางแผนการผลิต การคัดเลือกพันธุ์ข้าว การลดความเสี่ยงจากศัตรูพืชสำคัญ การพยากรณ์อากาศ การระบาดของโรคและแมลง ตลอดจนการจัดการราคาขายได้ผ่านแอพพลิเคชั่นดังกล่าว ที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และเชื่อถือได้ แต่ก็ยังมีข้อกำจัดในด้านรูปแบบการผลิตข้าว พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูก จะเน้นในเขตนาชลประทานภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตกของประเทศไทย จำนวน 22 จังหวัดเท่านั้น

▫️ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า ด้วยจากสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยและทั่วโลกกำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19) ส่งผลกระทบในทุกภาคส่วน สำหรับภาคการเกษตรโดยเฉพาะการผลิตข้าว ซึ่งกรมการข้าวเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานวิจัย ขยายผล และส่งเสริมเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ผ่านการฝึกอบรมของโครงการเกษตรแปลงใหญ่ และศูนย์ข้าวชุมชน ประสบปัญหาไม่สามารถดำเนินงานได้ดังเช่นในภาวะปกติ ประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และมีส่วนใกล้ชิดกับการใช้งานในชีวิตประจำวันมากขึ้น ดังนั้นการตอบรับกับเทคโนโลยีในยุค 4.0 โดยมุ่งปรับเปลี่ยนไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและการนำเทคโนโลยีการผลิตเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรผู้ทำนามากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการปรับตัวรูปแบบใหม่ (New normal) ฉะนั้นการจัดฝึกอบรมจึงต้องปรับให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ ให้เจ้าหน้าที่ของกรมการข้าวและเกษตรกรที่สนใจสามารถเข้ามาฝึกอบรมได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทย และเน้นการฝึกอบรมแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม ถาม-ตอบ ร่วมจัดทำแปลงนาไปพร้อมกับการเรียนรู้ และมีการประเมินผลก่อนและหลังการอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปแก้ปัญหาการผลิตข้าวต่อไปได้ จึงถือเป็นหน้าที่สำคัญของเราทุกคน และเป็นกลไกหลักสำคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

▫️ ทั้งนี้ประชาชน และพี่น้องชาวนาที่ใช้โทรศัพท์มือถือในระบบปฏิบัติการแอนดรอย (Android) สามารถดาวน์โหลดใน Play Store ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับในส่วนของระบบปฏิบัติการ IOS จะเปิดให้ดาวน์โหลดได้ในเร็วๆนี้