วันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2564


    เข้าร่วมการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร : การผลิตข้าวยั่งยืน โดยเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ zoom

    ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง: วันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง มอบหมายให้ นางสาวรัตนาพร พูลเพิ่ม นักกีฏวิทยา และนายชูชาติ ปิดประทุม นักวิชาการเกษตร เข่าร่วมการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร : การผลิตข้าวยั่งยืน โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ผ่านระบบ zoom