วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป


    เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Cheif of Operation) ครั้งที่ 5/2564 โดยผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

    ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง : วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง  มอบหมายให้ นางสาวรัตนาพร พูลเพิ่ม ตำแหน่งนักกีฏวิทยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Cheif of Operation) ครั้งที่ 5/2564 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Agenda Based)และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรในพื้นที่ส่วนภูมิภาค (Area Based) ผ่านการประชุมทางไกลด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom โดยมีนายสมพร  นามพิลา เกษตรจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี