วันพุธ ที่ 30 มิถุนายน 2564


    เข้าร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) ประชุมคณะกรรมการบริหารกรมการข้าว ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

    ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง : วันพุธ ที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง และ นายสหชาติ ดีมา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) ประชุมคณะกรรมการบริหารกรมการข้าว ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบ Application Zoom โดยมี นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุม ณ  ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี