วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564


    ติดตามการรับงบอุดหนุนโครงการยกระดับเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด พร้อมทั้งให้ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวลงนามในใบเสร็จรับเงิน จำนวน 4 แปลง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,764,000 บาท

   

ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง : วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง มอบหมายให้ นางสาวรัตนาพร พูลเพิ่ม นักกีฏวิทยา และนางสาวอาทิตยญา  ลายสันทัด ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามการรับงบอุดหนุนโครงการยกระดับเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด พร้อมทั้งให้ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวลงนามในใบเสร็จรับเงิน จำนวน 4 แปลง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,764,000 บาท ดังนี้
1.แปลงใหญ่ข้าวแขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร รับเงินอุดหนุน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท)
2.แปลงใหญ่ข้าวแขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร รับเงินอุดหนุน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท)
3.แปลงใหญ่ข้าวแขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร รับเงินอุดหนุน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท)
4.แปลงใหญ่ข้าวแขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร รับเงินอุดหนุน 2,764,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันบาท)