ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2565


    นางสาวประกอบกิจ ดังไธสง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2565

   

                ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง: วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวประกอบกิจ ดังไธสง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2565 ระบบออนไลน์ ผ่านระบบ zoom ณ ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีไอคอนยืนยันโดยชุมชน