ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2564

นายชูชาติ ปิดประทุม นักวิชาเกษตร เข้าร่วมอบรม การใช้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับและเครื่องหมายข้าวพันธุ์แท้ ผ่านระบบzoom

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-08-05 18:31:41

อ่านต่อ...

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

นางสาวเข็มพร เพชราภรณ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคกลาง ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-08-05 18:27:59

อ่านต่อ...

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2564

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แอปพลิเคชัน GLAS Rice ระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย หลักสูตรที่ 1 สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-08-05 16:51:21

อ่านต่อ...

วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564

นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แอปพลิเคชัน GLAS Rice ระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย หลักสูตรที่ 1 สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-08-05 16:10:31

อ่านต่อ...

วันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2564

เข้าร่วมการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร : การผลิตข้าวยั่งยืน โดยเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ zoom

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-08-05 15:35:04

อ่านต่อ...

วันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2564

การประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-07-12 14:02:28

อ่านต่อ...

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564

การจัดประชุมเรื่องแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง ให้แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ที่ขอรับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ผ่านการประชุมทางไกลด้วย Application Zoom ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-07-12 13:56:26

อ่านต่อ...

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564

จัดการฝึกอบรม การใช้แอพพลิเคชัน GLAS RICE ระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย ให้แก่ชาวนาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง โดยผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-07-12 13:53:29

อ่านต่อ...

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Cheif of Operation) ครั้งที่ 5/2564 โดยผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-07-12 13:51:48

อ่านต่อ...

วันพุธ ที่ 30 มิถุนายน 2564

เข้าร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) ประชุมคณะกรรมการบริหารกรมการข้าว ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-07-12 13:48:36

อ่านต่อ...

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

จัดประชุมเพื่อทบทวนแนวทางการจัดทำเอกสารและการบันทึกบัญชี ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดให้แก่คณะกรรมการแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการฯ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 9 แปลง และหน่วยงานภาคีเข้าร่วม โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากร โดยผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-07-12 13:46:30

อ่านต่อ...

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

ติดตามการรับงบอุดหนุนโครงการยกระดับเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด พร้อมทั้งให้ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวลงนามในใบเสร็จรับเงิน จำนวน 4 แปลง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,764,000 บาท

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-07-12 13:42:55

อ่านต่อ...