ข่าวประชาสัมพันธ์


วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564

นางสาวรัตนาพร พูลเพิ่ม นักกีฏวิทยา และคณะ เข้าร่วมการฝึกอบรมแบบออนไลน์ หลักสูตร การใช้งานระบบบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการผลิตข้าว ผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-10-09 22:03:12

อ่านต่อ...

13-14 กันยายน 2564

นายสมชาย รอบครอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสาวรัตนาพร พูลเพิ่ม นักกีฏวิทยา เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนกลาง โดยประชุมออนไลน์ผ่านระบบ zoom

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-10-09 22:01:38

อ่านต่อ...

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

นางสาวอาทิตยญา ลายสันทัด ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ระดับพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-10-09 21:59:57

อ่านต่อ...

วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564

นางสาวรัตนาพร พูลเพิ่ม นักกีฏวิทยา และคณะ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (LINE Meeting) ให้แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-10-09 21:58:12

อ่านต่อ...

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564

นางสาวรัตนาพร พูลเพิ่ม นักกีฏวิทยา และคณะ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (LINE Meeting) ให้แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ชุมชนเกษตรกรชีวิตใหม่แขวงโคกแฝด

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-10-09 21:56:10

อ่านต่อ...

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564

นางสาวรัตนาพร พูลเพิ่ม นักกีฏวิทยา และคณะ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (LINE Meeting) ให้แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-10-09 21:33:33

อ่านต่อ...

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง และคณะ ดำเนินการจัดประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อติดตามงาน โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-10-09 21:19:16

อ่านต่อ...

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง และคณะ ดำเนินการจัดประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อติดตามงาน โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-10-09 21:11:00

อ่านต่อ...

วันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2564

นางวราภรณ์ อินทรทรง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวรัตนาพร พูลเพิ่ม นักกีฏวิทยา เข้าร่วมอบรม โครงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของกรมการข้าวกับหน่วยงานภายนอก เพื่อบูรณาการข้อมูลภาครัฐและใช้ประโยชน์จาก big data ตามนโยบายรัฐบาล

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-10-09 21:08:19

อ่านต่อ...

วันจันทร์ ที่ 23 สิงหาคม 2564

นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้แอปพลิเคชัน GLAS Rice ระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย" หลักสูตรที่ 2 สำหรับชาวนา ชาวนารุ่นใหม่ ผู้นำชาวนา ผู้นำองค์กรชาวนา รุ่นที่ 16 จังหวัดลพบุรี ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Application Zoom

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-10-09 21:06:54

อ่านต่อ...

วันเสาร์ ที่ 21 สิงหาคม 2564

นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้แอปพลิเคชัน GLAS Rice ระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย" หลักสูตรที่ 2 สำหรับชาวนา ชาวนารุ่นใหม่ ผู้นำชาวนา ผู้นำองค์กรชาวนา รุ่นที่ 15 จังหวัดสระบุรี ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Application Zoom

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-10-09 21:03:11

อ่านต่อ...

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้แอปพลิเคชัน GLAS Rice ระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย" หลักสูตรที่ 2 สำหรับชาวนา ชาวนารุ่นใหม่ ผู้นำชาวนา ผู้นำองค์กรชาวนา รุ่นที่ 14 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Application Zoom

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-10-09 21:01:39

อ่านต่อ...