ข่าวประชาสัมพันธ์


การจัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565 กิจกรรมส่งเสริมการทำนาแบบแปลงใหญ่

นางสาวรัตนาพร พูลเพิ่ม นักกีฎวิทยา พร้อมด้วยผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ดำเนินการจัดประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565 กิจกรรมส่งเสริมการทำนาแบบแปลงใหญ่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2022-05-31 10:40:32

อ่านต่อ...

งานสัมมนา “Symposium on Rice Industry Development and Food Security in Lancang-Mekong Regeion

นางสาวประกอบกิจ ดังไธสง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้นำเสนอเกี่ยวกับ “Thai rice industry in the new era”ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากประเทศจีน เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา และไทย

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2022-05-24 13:36:48

อ่านต่อ...

การประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัดนนทบุรี

การประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2565 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2022-04-01 16:36:23

อ่านต่อ...

การประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับกรุงเทพมหานคร

การประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2565 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2022-04-01 12:21:04

อ่านต่อ...

การประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนการตรวจราชการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 พื้นที่กรุงเทพมหานคร

นางสาวรัตนาพร พูลเพิ่ม นักกีฏวิทยา เป็นผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เพื่อเข้าร่วมการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนการตรวจราชการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 พื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2022-03-31 14:32:05

อ่านต่อ...

การประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนการตรวจราชการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 จังหวัดนนทบุรี

นางสาวรัตนาพร พูลเพิ่ม นักกีฏวิทยา เป็นผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เพื่อเข้าร่วมการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนการตรวจราชการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 จังหวัดนนทบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2022-03-31 13:59:34

อ่านต่อ...

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565

นายชูชาติ ปิดประทุม นักวิชาการเกษตร และนางสาวรัตนาพร พูลเพิ่ม นักกีฏวิทยา เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2022-03-29 10:48:33

อ่านต่อ...

การประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2565

นางสาวรัตนาพร พูลเพิ่ม นักกีฏวิทยา และนางสาวดวงกมล วายาโม ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดนนทบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2022-03-02 15:33:37

อ่านต่อ...

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2022-03-02 15:23:09

อ่านต่อ...

การประชุมชี้แจงการรายงานผล (แบบ M-01) ผ่านระบบ E-Project ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

นายสมชาย รอบครอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสาวรัตนาพร พูลเพิ่ม นักกีฏวิทยา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการรายงานผล (แบบ M-01) ผ่านระบบ E-Project ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2022-03-02 14:38:29

อ่านต่อ...

จัดนิทรรศการและออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

นายสมชาย รอบครอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นางสาวณัชชา นามเสถียร พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.4 และนางสาวรัฐติกาล ตะถะ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล พร้อมทีมงาน ร่วมจัดนิทรรศการและออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2022-03-02 14:11:42

อ่านต่อ...

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

นางสาวประกอบกิจ ดังไธสง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวกิตติญาภรณ์ ภู่โต๊ะยา ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อการพาณิชย์ ครั้งที่ 1 (2564)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2022-03-02 11:36:29

อ่านต่อ...