ข่าวกิจกรรม


ร่วมประชุมความก้าวหน้าโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการตอซังและฟางข้าวด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่อปลอดการเผาและผลิตข้าวอย่างยั่งยืน

นางวราภรณ์ อินทรทรง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมความก้าวหน้าโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการตอซังและฟางข้าวด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีจุลินทรีย์เพื่อปลอดการเผาและผลิตข้าวอย่างยั่งยืน ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2023-07-20 20:46:40

อ่านต่อ...

ลงพื้นที่ ขยายผลการใช้ระบบปลูกพืชที่มีข้าวเป็นพืชหลักภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม

นางสาวเข็มพร เพชราภรณ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ลงพื้นที่จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการการขยายผลการใช้ระบบปลูกพืชที่มีข้าวเป็นพืชหลักภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนบ้านคลองฝรั่ง หมู่ 7 ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2023-07-20 20:30:28

อ่านต่อ...

ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 4

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรด้านข้าว ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2023-07-20 20:22:30

อ่านต่อ...

ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าฯ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 2 จังหวัดนนทบุรี

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานตามแบบการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2023-07-20 20:13:13

อ่านต่อ...

ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ด้านการผลิตข้าว เกี่ยวกับการใช้สารเคมีป้องกันกำจัด โรคและแมลงศัตรูข้าว

นางวราภรณ์ อินทรทรง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ด้านการผลิตข้าว เกี่ยวกับการใช้สารเคมีป้องกันกำจัด โรคและแมลงศัตรูข้าว ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2023-07-19 17:28:13

อ่านต่อ...

ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2566

นางสาวรัตนาพร พูลเพิ่ม นักกีฎวิทยา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2023-07-19 10:05:29

อ่านต่อ...

ลงพื้นที่อบรมถ่ายทอดและให้ความรู้แก่เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ด้านการผลิตข้าว โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ร่วมกับการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง

ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง บูรณาการร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ลงพื้นที่อบรมถ่ายทอดและให้ความรู้แก่เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ด้านการผลิตข้าว โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ร่วมกับการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2023-07-19 09:55:25

อ่านต่อ...

ร่วมถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่วิธีการเก็บข้อมูลองค์ประกอบผลผลิตของงานวิจัยในแปลงทดลอง

นางวราภรณ์ อินทรทรง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่วิธีการเก็บข้อมูลองค์ประกอบผลผลิตของงานวิจัยในแปลงทดลอง ณ แปลงวิจัยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2023-07-17 16:40:17

อ่านต่อ...

ลงพื้นที่จัดประชุม ขยายผลการใช้ระบบปลูกพืชที่มีข้าวเป็นพืชหลักภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม

นางสาวเข็มพร เพชราภรณ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะ ลงพื้นที่จัดประชุม ขยายผลการใช้ระบบปลูกพืชที่มีข้าวเป็นพืชหลักภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2023-07-17 11:37:12

อ่านต่อ...

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 3/2566

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมบัวหลวงปทุมธานี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2023-07-17 11:31:34

อ่านต่อ...

ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2566

นางสาวรัตนาพร พูลเพิ่ม นักกีฎวิทยา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2566 ประชุมแบบออนไลน์ ผ่าน zoom meeting ณ ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2023-07-17 11:20:24

อ่านต่อ...

ลงพื้นที่คัดกรองเกษตรกร เพื่อเข้าร่วมโครงการ Smart farmer ปี 2566

นายชูชาติ ปิดประทุม นักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่คัดกรองเกษตรกร รายใหม่ เพื่อเข้าร่วมโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart farmer ณ พื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดนนทบุรี และ กรุงเทพมหานคร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2023-07-13 14:43:40

อ่านต่อ...