ข่าวกิจกรรม


ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2023-05-22 16:11:32

อ่านต่อ...

ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการการพัฒนาการผลิตข้าวโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ในพื้นที่นาภาคกลางและภาคตะวันออก

ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการการพัฒนาการผลิตข้าวโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ในพื้นที่นาภาคกลางและภาคตะวันออก ณ กรุงเทพมหานคร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2023-05-22 16:04:56

อ่านต่อ...

จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและขับเคลื่อน BCG Model

ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและขับเคลื่อน BCG Model ณ จังหวัดพิษณุโลก

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2023-05-22 15:56:28

อ่านต่อ...

จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการตอซังและฟางข้าวด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีจุลินทรีย์ เพื่อปลอดการเผาและผลิตข้าวอย่างยั่งยืน

ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการตอซังและฟางข้าวด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีจุลินทรีย์ เพื่อปลอดการเผาและผลิตข้าวอย่างยั่งยืน ณ ที่ทำการกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2023-05-22 15:50:46

อ่านต่อ...

ลงพื้นที่จัดประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG Model

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ลงพื้นที่จัดประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG Model ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบางบัวทอง อำเภอบางบังทอง จังหวัดนนทบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2023-05-22 15:43:28

อ่านต่อ...

ต้อนรับท่านอธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่เชิญชวนให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวรักษ์โลกตามแบบ BCG Model

นางสาวกิตติมา รักโสภา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ต้อนรับท่านอธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่เชิญชวนให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวรักษ์โลกตามแบบ BCG Model ณ ศูนย์ข้าวชุมชนแขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2023-05-01 21:12:59

อ่านต่อ...

ลงพื้นที่ชี้แจงคุณสมบัติพื้นฐานและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ BCG

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ลงพื้นที่จัดประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG Model ณ ศูนย์ข้าวชุมชน กรุงเทพมหานคร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2023-04-27 14:58:39

อ่านต่อ...

ร่วมงานถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการปลูกข้าวด้วยเครื่องหยอดข้าวงอก และการใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรนหว่านข้าว)

นางวราภรณ์ อินทรทรง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมงานถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการปลูกข้าวด้วยเครื่องหยอดข้าวงอก และการใช้อากาศยานไร้คนขับ (โดรนหว่านข้าว) ณ แปลงเกษตรกรต้นแบบ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2023-04-27 14:51:59

อ่านต่อ...

ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด นนทบุรี ประจำปี 2566

นางสาวรัตนาพร พูลเพิ่ม นักกีฎวิทยา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด นนทบุรี ประจำปี 2566 ณ แปลงใหญ่อำเภอบางใหญ่&อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2023-04-27 14:44:06

อ่านต่อ...

ลงพื้นที่ชี้แจงคุณสมบัติพื้นฐานและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ BCG

นางสาวรัตนาพร พูลเพิ่ม นักกีฎวิทยา ลงพื้นที่ชี้แจงคุณสมบัติพื้นฐานและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ เพื่อสำรวจการยืนยันเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG Model ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2023-04-27 14:40:36

อ่านต่อ...

ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2566

นางสาวรัตนาพร พูลเพิ่ม นักกีฎวิทยา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด นนทบุรี ประจำปี 2566 ณ แปลงใหญ่อำเภอบางบัวทอง และ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2023-04-27 14:35:33

อ่านต่อ...

ร่วมประชุมหารือการรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง ในระบบ E-Project

นางสาวรัตนาพร พูลเพิ่ม นักกีฎวิทยา ผู้รับผิดชอบรายงาน e project (M01) เข้าร่วมประชุมหารือการรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการหลวง ในระบบ E-Project (Mo๑) ประชุมออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชัน zoom ณ ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2023-04-27 14:30:18

อ่านต่อ...