Display # 
Title Author Hits
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วยาว 700 เมตร หรือความยาวไม่น้อยกว่า 700 เมตร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 423
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่องรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนประเมินและศึกษาลักษณะพฤกษ์ศาสตร์สายพันธุ์และเชื้อพันธุ์กรรมข้าว จำนวน 1 งาน Written by ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 394
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนประเมินและศึกษาลักษณะพฤกษ์ศาสตร์สายพันธุ์และเชื้อพันธุ์กรรมข้าว จำนวน 1 งาน Written by ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 345
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวงเรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างมิใช่การก่อสร้างคุรุภัณฑ์การเกษตรชุดเครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวงอก Written by ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 342
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวงเรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างมิใช่การก่อสร้างคุรุภัณฑ์การเกษตรชุดเครื่องปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ Written by ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 320
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก Written by ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 464
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก Written by ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 492
ประกาศศูนยืวิจัยข้าวคลองหลวง เรื่องสอบราคางานจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง จำนวน 2 หลัง Written by ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 395
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ที่ 1/2555 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคันดินรอบ ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวงสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Written by ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 440