ประกาศศูนยืวิจัยข้าวคลองหลวง เรื่องสอบราคางานจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง จำนวน 2 หลัง

สอบราคางานจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง จำนวน 2 หลัง

( 6 สิงหาคม 2555) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม