Display # 
Title Author Hits
ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ Written by Super User 13
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร Written by เฉลียว คำบุญ 26
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 แรงม้า) Written by Super User 22
ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่อง ประกาศซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรคเตอร์) Written by Super User 31
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้าน Written by Super User 47
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 Written by Super User 33
ประกาศ ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนเสื่อมสภาพ Written by Super User 207
รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชี ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ปี 2560 Written by ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 205
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วยาว 700 เมตร หรือความยาวไม่น้อยกว่า 700 เมตร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 223
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วยาว 700 เมตร หรือความยาวไม่น้อยกว่า 700 เมตร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 325