บทบาทภารกิจ

วิสัยทัศน์ : กรมการข้าว

เป็นองค์กรชั้นนำในการวิจัยและพัฒนาข้าว เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตให้บริการที่เป็นเลิศ และสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาอย่างยั่งยืน


วิสัยทัศน์ : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

เป็นเลิศทางวิชาการ บริการอย่างทันสมัย เป้นแหล่งเรียนรู้คู่ชาวนาไทย
มุ่งวิจัยพันธุ์ข้าวอายุสั้น มุ่งพัฒนาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง                                                                                    

พื้นที่ปัจจุบัน : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

              -พื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๑๓๔ ไร่

               -แปลงวิจัย แสดงพันธุ์และการสาธิต ประมาณ ๓๐ ไร่

               -แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ประมาณ ๔๕ ไร่

               -อาคาร บ้านพัก ถนน ลานตาก โรงปฏิบัติการ ประมาณ ๕๗ ไร่

               -สถานีอุตุนิยมวิทยาประมาณ ๒ ไร่

 

พื้นที่รับผิดชอบ : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

1.กรุงเทพมหานคร

2.นนทบุรี