ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่องจัดจ้างเหมาบริการจัดทำโปสเตอร์ เผยแพร่ข้อมูลความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนเรื่องปฎิทินล้นเกวียนฉบับความร่วมมือภาครัฐและเอกชน

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่องจัดจ้างเหมาบริการจัดทำโปสเตอร์ เผยแพร่ข้อมูลความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนเรื่องปฎิทินล้นเกวียนฉบับความร่วมมือภาครัฐและเอกชน