จ้างเหมาบริการจัดทำหนังสือและวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตข้าวและหนังสือการบริหารจัดการจัดการการผลิตข้าวแบบครบวงจร

   
จ้างเหมาบริการจัดทำหนังสือและวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตข้าวและหนังสือการบริหารจัดการจัดการการผลิตข้าวแบบครบวงจร 29สค.59 รายละเอียดเพิ่มเติ่ม