เอกสารการขอขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชน

rc1

rc2

rc3